31-تیرماه1392-عکس دسته جمعی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان شبسترکه باکمال صبروحوصله وبازبان روزه ازچندروزقبل تاساعت12شب روز31تیرماه آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی مودیان محترم میباشند.%

 تاريخ : دوشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۲ | 23:54 | نویسنده : احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com |